Stichting Dutch Drone Delta heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Stichting Dutch Drone Delta met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.dutchdronedelta.nl, hierna te noemen: ‘onze website’.

Alle persoonsgegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan onze website geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door onze website is het op maat kunnen leveren van redactionele informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen en statistieken te verzamelen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Externe links en formulieren

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam en emailadres). Onze website bevat links naar andere sites en sites van partners die niet tot onze website behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van externe websites. In uitzonderingsgevallen deelt onze website informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Onze website biedt een reactiemogelijkheid aan. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dutch Drone Delta verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Dutch Drone Delta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dutch Drone Delta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via www.dutchdronedelta.nl/contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dutch Drone Delta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen van de privacyverklaring

Stichting Dutch Drone Delta houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Stichting Dutch Drone Delta adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie 

Wij gaan ervan uit dat wanneer u onze website gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van onze website gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

Scroll naar boven